درب جلو و قطعات آن کمری (1)

زه ها و رکاب های بغل کمری (1)

سقف و قطعات آن (2)

صندوق عقب (2)

صندوق عقب کمری (1)

قفل و لولا و جک کاپوت کمری (1)

مجموعه سپر جلو کمری (3)

مجموعه کاپوت و گلگیر جلو (1)