جعبه فرمان با قطعات راوفور (1)

دیسک ترمز جلو راوفور (1)

ساعتی و سنسورهای گیربگس راوفور (1)

طبق و سگدست راوفور (1)

فنرها و کمک های عقب راوفور (8)

کمک های جلو راوفور (1)

لنت و سیلندر چرخ جلو راوفور (1)