باک اصلی و پمپ بنزین راوفور (3)

دستگیره و قفل در جلو (4)

مجموعه کاپوت و گلگیر جلو (1)