آینه های بغل (3)

باطری و کابل و بست باطری پرادو (1)

برف پاککن عقب (1)

چراغ شوی و شلنگ های پرادو (2)

چراغ های جلو (3)

خطرهای عقب پرادو (6)

سنسور پارک پرادو (2)

سیستم سرمایش و گرمایش پرادو (1)

کامپیوتر موتور (1)

کیلومتر (1)

مجموعه آینه ها پرادو (4)

مجموعه برف پاک کن جلو پرادو (6)

مجموعه چراغ های داخلی پرادو (2)

مجموعه سنسورها پرادو (7)

مجموعه شیشه شیر جلو (1)

مه شکن (2)