پمپ ترمز (2)

پولوس جلو (1)

تلسکوپی فرمان پرادو (3)

جعبه فرمان با قطعات (1)

خنک کن روغن و اویل پمپ (1)

دیسک ترمز جلو پرادو (3)

دیسک ترمز چرخ عقب پرادو (1)

دیسک چرخ عقب و توپی پرادو (3)

رینگ چرخ ها پرادو (3)

ساعتی و سنسورهای گیربگس پرادو (1)

سیم های ترمزدستی پرادو (1)

سینی زیر موتور (1)

فنرها و کمک های عقب پرادو (3)

کمک گیربکس (1)

کمک های جلو پرادو (6)

لنت عقب پرادو (1)

لنت و سیلندر چرخ جلو پرادو (3)

لیور و سیم دنده پرادو (3)

مجموعه قلبرک فرمان (1)