سیستم برقی پرادو (34)

قطعات بدنه پرادو (68)

گیربکس و زیربندی پرادو (38)

موتوری و قطعات پرادو (27)