تزیینات داخلی و ایربگ سقف سی اچ آر (1)

زه ها و رکاب های بغل سی اچ آر (2)

صندلی های جلو و قطعات آن سی اچ آر (1)