برف پاککن عقب (1)

بوق ها FJ Cruiser (1)

چراغ های جلو FJ Cruiser (5)

خطرهای عقب FJ Cruiser (1)

سیستم آنتن (1)

مجموعه آینه ها FJ Cruiser (1)

مجموعه برف پاک کن جلو FJ Cruiser (3)

مجموعه سنسورها (1)

مجموعه شیشه شیر جلو FJ Cruiser (1)