باک اصلی و پمپ بنزین هایلوکس (2)

بال عقب و گل پخش کن بغل هایلوکس (2)

جلوپنجره هایلوکس (1)

مجموعه سپر جلو هایلوکس (2)

مجموعه سپر جلو و اسپویلر هایلوکس (1)

مجموعه سپر و اسپویلر عقب هایلوکس (2)

مجموعه کاپوت و گلگیر جلو هایلوکس (1)