رادیاتور آب و فن ها هایلوکس (4)

سیستم سوخت رسانی هایلوکس (1)

کلاچ پروانه (1)

مجموعه دسته موتورها هایلوکس (1)

مجموعه شمع و کویل ها هایلوکس (1)

میل لنگ و رینگ پیستون (3)

واترپمپ هایلوکس (2)

واشرجات کامل (1)