کمک های جلو (2)

گیربکس کامل (1)

لنت و سیلندر چرخ جلو GS (1)