سانروف (2)

سینی شاستی و متعلقات (4)

مجموعه رینگ چرخ LX570 (1)

مجموعه سپر جلو (1)

مجموعه کاپوت و گلگیر جلو (1)