جعبه فرمان با قطعات NX (3)

دیسک ترمز جلو NX (1)

دیسک ترمز چرخ عقب NX (1)

فنرها و کمک های عقب (1)

کمک های جلو NX (1)

لنت و سیلندر چرخ جلو NX (2)